Menu

Polityka prywatności wraz z klauzulą informacyjną

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów i Kontrahentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych i statystycznych.

Kto jest Administratorem Państwa Danych Osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-651), ul. Łabędzia 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733706, posługująca się numerem NIP 6793169799, zwana dalej „Spółką”. Kontakt ze Spółka w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: gulowska@inare.pl.

Cele, podstawy, zakres oraz okres przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Spółka przetwarza dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta Spółki. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Dokonanie wyceny towaru lub usługi oraz wykonanie umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
 • imię i nazwisko;
 • firma Klienta,
 • PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby
Rozpatrzenia reklamacji Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji świadczonych przez nas usług i wykonywanych prac nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
 • imię i nazwisko;
 • firma Klienta,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta,
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niego Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
 • imię i nazwisko;
 • firma Klienta,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • adres poczty elektronicznej;
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby
Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej, wykorzystania cookies oraz administrowania stroną internetową i badania aktywności jej użytkowników Artykuł 6 ust. 1 lit. f i a RODO

Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Pani/Pana zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Przepisy te określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody użytkownika serwisu. Opisują również sposób jej udzielenia lub odwołania.
 • adres IP
 • numery urządzenia
 • data i czas serwera
 • informacje o przeglądarce internetowej
 • informacje o systemie operacyjnym
 • oraz inne dane.
Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Wszystkie zbierane dane są pełni anonimowe i nie służą identyfikacji danych osobowych użytkowników Internetu.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby zlecić nam usługę w zakresie obsługi inwestycji budowlanej lub wykonanie prac mieszczących się w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pragniemy podkreślić, iż przekazywanie danych nie stanowi zagrożeń dla wolności i prywatności osób, ponieważ konieczność ich udostępnienia jest niezbędna w celu wyceny, zawarcia i wykonania umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych osobowych

Dla prawidłowego funkcjonowania Spółki, w tym dla realizacji zawieranych umów z Klientami konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, czy podmiot prowadzący obsługę kadrowo- księgową). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Klientów Administratora mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator weryfikuje czy przekazuje dane do Państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych oraz w przypadku takiego przekazywania zapewnia zgodne z prawem warunki ich przetwarzania, a przede wszystkim wypełnia obowiązek informacyjny dotyczący tych kwestii wobec osób, których dane przetwarza.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Spółkę na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

Informacja o plikach cookies, dane eksploatacyjne, analityka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych:

Co ważne, wiele plików Cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona odpowiednia informacją zamieszczoną na naszej stronie internetowej.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.
Skontaktuj się z nami
Adres
INARE Sp. z o.o. Sp. K.,
ul. Łabędzia 9,
30-651 Kraków
Telefon
+ 48 883 511 118
E-mail
info@archisky.com
Zapisz się do newslettera
przejdź, aby podać adres e-mail »
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności, zawierającą również klauzulę informacyjną, o której mówi art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w której wskazujemy w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe naszych Klientów.